Jas Maskinfabrik

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for JAS.DK Aps

 1. Anvendelse
  Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver samhandel mellem kunden og JAS.DK aps. Eventuelle fravigelser fra disse salgs- og leveringsbetingelser skal være foretaget ved en særskilt skriftlig aftale mellem parterne.

 1. Tilbudsmateriale
  Tegninger, overslagspriser samt sammenlignelige data forbliver JAS.DK Aps ejendom. Kunden må ikke uden JAS.DK Aps samtykke, gøre dette materiale tilgængeligt for tredjemand.

 1. Priser
  Priser angives altid excl. Moms. Med mindre andet er angivet, så angives priser i danske kroner (DKK). Priser på varer, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering sker ændringer i offentlige udgifter, valutakurser, toldtariffer eller lignende. Har sådanne ændringer fundet sted, og en af parterne derved lider tab eller opnår fortjeneste, ændres priser til udligning deraf.

 1. Levering
  Levering finder sted i henhold til Incoterms 2000 EXW -Ab fabrik (Ex Works) med mindre andet aftales. Kunden kan ikke fremsætte noget erstatningskrav ved eventuel forsinket levering. JAS.DK Aps afsender varer på bedst, billigste og mest forsvarlige måde. Vælges en anden distributionsform, sker det for kunden egen regning, administration og risiko.

 1. Betalingsbetingelser og renter
  Den aftalte købesum skal betales i henhold til vores betalingsbetingelser. Kunden har, ved indgåelse af en aftale/ordre, som udgangspunkt 14 dage netto fra fakturadato eller netto kontant, afhængig af skønnet fra JAS.DK Aps side. Eventuelle fravigelser fra betalingsbetingelser, skal være foretaget ved særskilt skriftlig aftale mellem partnerne. Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned, idet renterne beregnes fra forfaldsdagen.

 1. Ejendomsforbehold
  Ejendomsretten over det solgte, forbliver hos JAS.DK Aps eller den, som JAS.DK Aps har overdraget sine rettigheder/fordringer til, indtil hele købesummen med renter, omkostninger og evt. levering mv. er fuldt betalt.

 1. Returnering af varer
  JAS.DK Aps tager som udgangspunkt ikke specialfremstillede varer retur. Dette kan afviges i en forudgående aftale herom med kunden, i disse særskilte situationer sørger kunden selv for returnering af det solgte for egen regning og risiko.

 1. Produktansvar
  JAS.DK Aps er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af JAS.DK Aps eller andre, som JAS.DK Aps har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

  JAS.DK Aps er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:

  -På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i kundens besiddelse.

  -På produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvor disse indgår eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forudsager.

  I intet tilfælde er JAS.DK Aps ansvarligt overfor driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab. Kunden skal holde JAS.DK Aps skadesløs i den udstrækning, at JAS.DK Aps pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og for sådan tab som JAS.DK Aps efter denne bestemmelse ikke er ansvarlig for overfor kunden. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom. JAS.DK Aps og kunden er gensidig forpligtet tl at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller te tab, som påstås forårsaget af det solgte. Indbyrdes forhold mellem JAS.DK aps og kunden skal dog altid afgøres ved det værneting i henhold til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
 1. Ansvarsfrihed
  JAS.DK Aps er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser eller manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder ,regeringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, naturkatastrofer, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel, mangelfuld, eller forsinket leverance fra underleverandør eller i øvrigt årsager, som ligger uden for JAS.DK Aps kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling og levering  af det solgte, foreligger der efter efter JAS.DK Aps skøn, en leverings hindring af ovennævnte art, udskydes  leveringstiden med et tidsnterval, svarende til leveringshindringens varighed.

 1. Værneting og lovvalg
  Enhver tvist mellem JAS.DK Aps og kunden skal afgøres efter dansk ret.