Handelsbetingelser

 • Anvendelse
  Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved enhver samhandel mellem kunden og JAS. Eventuelle fravigelser fra disse salgs- og leveringsbetingelser skal være foretaget ved en særskilt skriftlig aftale mellem parterne. JAS´ produkt leveres i handelskøb og kunden anerkender at have handlet i erhvervsforhold.

   

 • Tilbudsmateriale
  Tegninger, overslagspriser samt sammenlignelige data forbliver JAS ejendom. Kunden må ikke uden JAS´ samtykke, gøre dette materiale tilgængeligt for tredjemand.
 • Priser
  Priser angives altid excl. Moms. Medmindre andet er angivet, så angives priser i danske kroner (DKK). Priser på varer, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering sker ændringer i offentlige udgifter, valutakurser, toldtariffer eller lignende. Har sådanne ændringer fundet sted, og en af parterne derved lider tab eller opnår fortjeneste, ændres priser til udligning deraf.
 • Levering
  Levering finder sted i henhold til Incoterms 2000 EXW – Ab fabrik (Ex Works) Kibæk, medmindre andet aftales. Kunden kan ikke fremsætte noget erstatningskrav ved eventuel forsinket levering. JAS afsender varer på bedste, billigste og mest forsvarlige måde. Vælges en anden distributionsform, sker det for kundens egen regning, administration og risiko.
 • Betalingsbetingelser og renter
  Den aftalte købesum skal betales i henhold til JAS´ betalingsbetingelser. Kunden har, ved indgåelse af en aftale/ordre, som udgangspunkt 14 dage netto fra fakturadato eller netto kontant, efter  JAS´ valg. Eventuelle fravigelser fra betalingsbetingelser, skal være foretaget ved særskilt skriftlig aftale mellem parterne. Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned, idet renterne beregnes fra forfaldsdagen.
 • Ejendomsforbehold
  Ejendomsretten over det solgte, forbliver hos JAS eller den, som JAS har overdraget sine rettigheder/fordringer til, indtil hele købesummen med renter, omkostninger og eventuel levering m.v. er fuldt betalt.
 • Returnering af varer
  JAS tager som udgangspunkt ikke specialfremstillede varer retur. Dette kan fraviges efter forudgående aftale herom med kunden. I disse særskilte situationer sørger kunden selv for returnering af det solgte for egen regning og risiko.
 • Produktansvar
  JAS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af JAS eller andre, som JAS har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

   

 • JAS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:-På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i kundens besiddelse.
  -På produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvor disse indgår eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

  I intet tilfælde er JAS ansvarlig overfor driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab. Kunden skal holde JAS skadesløs i den udstrækning, at JAS pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og for sådan tab som JAS efter denne bestemmelse ikke er ansvarlig for overfor kunden. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom. JAS og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte. Indbyrdes forhold mellem JAS og kunden skal dog altid afgøres ved det værneting i henhold til nærværende handelsbetingelser.

   

 • Ansvarsfrihed
  JAS er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser eller manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder ,regeringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, naturkatastrofer, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel, epidemi, pandemi, mangelfuld, eller forsinket leverance fra underleverandør eller i øvrigt årsager, som ligger uden for JAS kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling og levering  af det solgte, foreligger der efter JAS skøn, en leveringshindring af ovennævnte art, udskydes  leveringstiden med et tidsinterval, svarende til leveringshindringens varighed.
 • Værneting og lovvalg
  Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole i Danmark og ved anvendelsen af dansk ret, dog ikke lovvalgsreglen i lov om internationale køb (CISG).

Version 1.1 Kibæk september 2023